fbpx

Algemene voorwaarden

BIJLAGE 1: HUISHOUDELIJK REGLEMENT M4teria

  • M4teria behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te veranderen.
  • M4teria is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van lessen of andere dienstverlening.
  • Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel.
  • Koffie, thee,fruit en water zijn gratis verkrijgbaar. Sportdranken kunnen tegen betaling ter plaatse gebruikt worden.
  • Het gebruik van handdoeken is omwille van hygiënische redenen verplicht in de gym alsook in de sauna. Handdoeken worden ter beschikking gesteld maar blijven steeds eigendom van M4teria.
  • Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in ordelijke staat achter gelaten te worden.
  • Roken is verboden in het gebouw. Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
  • Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym.
  • Kinderen tot 16 jaar zijn niet toegelaten in de trainingszone. De ouders dienen in het gebouw aanwezig te zijn en behouden de verantwoordelijkheid over het gedrag en welzijn van de kinderen.
  • M4teria kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement.

BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN M4teria
1.Het lidmaatschap
1.1 Niet-overdraagbaarheid
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op derden.
1.2 Misbruik Bij misbruik zal het lidmaatschap worden ingetrokken en stopgezet. Het betrokken lid dient in dit geval wel de nogverschuldigde maandelijkse lidmaatschapsbijdragen voor de lopende duur van de lidmaatschapsovereenkomst te betalen.
1.3 Betalingswijze
1.3.1 Lidmaatschapsbijdragen worden via domiciliëring maandelijks vooruit betaald, met uitzondering van de eerste maand. De lidmaatschapsbijdrage voor de eerste maand dient bij start van het lidmaatschap (i.e. bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst) aan M4teria te worden betaald. 1.3.2 De daaropvolgende maandelijkse bijdragen worden maandelijks vóór de vijfde van de maand via domiciliëring betaald.
1.3.3 M4teria biedt haar leden ook de mogelijkheid om het volledige bedrag voor de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen. In dergelijk geval wordt er geen domiciliëring opgestart. Bij ontvangst van het volledige bedrag wordt door M4teria een ontvangstbewijs aan het lid afgeleverd.
1.3.4 U bent bekend met het feit dat het lidmaatschap ingaat vanaf de dag van ontvangst van de eerste lidmaatschapsbijdrage. 1.3.5 Wanneer de maandelijkse domiciliëring ten onrechte wordt herroepen of stopgezet, behoudt M4teria zich hetrecht voor om zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van honderd (100) euro aan te rekenen. Wanneer de betaling van de maandelijkse lidmaatschapsbijdragen uitblijft, zal het verschuldigde bedrag aan lidmaatschapsbijdrage worden verhoogd met een schadebeding, ten belope van tien (10)% van het verschuldigde bedrag. M4teria behoudt zich in dergelijk geval ook het recht voor om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
1.4 Duur en opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst
1.4.1 De lidmaatschapsovereenkomt wordt gesloten voor een bepaalde initiële looptijd één (1) jaar of twee (2) jaar, afhankelijk van de gekozen formule.
1.4.2 De lidmaatschapsovereenkomst kan door het lid niet worden opgezegd tijdens de overeengekomen initiële looptijd, behoudens zoals bepaald in artikel 1.4.4.
1.4.3 Verlenging van de lidmaatschapsovereenkomst gebeurt stilzwijgend, m.a.w. indien u als lid uw lidmaatschapsovereenkomst niet uiterlijk één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst opzegt, wordt de lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor telkens een periode van één (1) maand. Opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan M4teria op het adres Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen of persoonlijk aan het onthaal. Onverminderd de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, kan het lid, na de stilzwijgende verlenging van een lidmaatschapsovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de lidmaatschapsovereenkomst opzeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
1.4.4 Uiterlijk één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan de lidmaatschapsovereenkomst geldig worden opgezegd en in dergelijk geval kan u als lid stoppen op het einde van de initiële looptijd. Opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan M4teria op het adres Waalsekaai 57a, 2000 Antwerpen of persoonlijk aan het onthaal.
1.4.5 Aan het einde van de lidmaatschapsovereenkomst gelden bij iedere verlenging de op dat moment geldendetarieven voor de tijdens de initiële looptijd gekozen formule. Deze tarieven zijn steeds te consulteren aan de balie van M4teria.
1.4.6 Een definitieve opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst tijdens de overeengekomen looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan met een doktersattest als bewijs of bij verhuizen buiten een straal van vijfentwintig (25) km van M4teria, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe woonplaats.
Materia Concept Gyms – Grote Hondstraat 44 – 2018 Antwerpen – +32 (0)3 689 33 22 –info@m4teria.be – www.m4teria.be BTW BE0552 618 007 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
1.4.7 Een tijdelijke opschorten van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte op basis van het door het lid voor te leggen doktersattest of om professionele reden met een door de werkgever ondertekende brief als bewijs. Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. Een opschorting geldt steeds voor een periode van minstens één (1) maand, startende op de eerste van een bepaalde komende maand en eindigend op de eerste dag van een daaropvolgende maand. De vervaldatum van het lidmaatschap wordt in dit geval verlengd en de financiële verplichtingen opgeschort met de duur van de tijdelijke opschorting en dit met een maximale duur van zes (6) maanden.
1.4.8 Het betrokken lid kan in geen geval beroep doen op restitutie van lidmaatschapsbijdragen.

2. Beperkte verantwoordelijkheid
2.1 U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om u hiertoe treffend te verzekeren. Noch M4teria, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen binnen de M4teria gym. M4teria voorziet lockers voor het opbergen van waardevolle goederen. De leden gebruiken deze lockers op eigen verantwoordelijkheid. De lockers worden gesloten met een sleutel. M4teria behoudt, in het geval van vermoeden van misbruik van deze lockers, zich steeds het recht voor om in aanwezigheid van het lid, de locker te openen.
2.2 Ieder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. Voor ongevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat M4teria zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelde of lasthebbers.
2.3 Noch M4teria, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend binnen de M4teria gym.
2.4 De aansprakelijkheid van M4teria is bovendien beperkt tot een bedrag gelijk aan de in de aan het schadegeval voorafgaande jaar door het lid betaalde lidmaatschapsbijdragen, met een maximum van duizend (1.000,00) EUR per schadegeval.

3. Privacy
3.1 Gegevensverwerking M4teria gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor volgende doeleinden: voor het beheren van het klantenbestand en deaangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor promotiecampagnes. Deze persoonsgegevens kunnen door M4teria tevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden, en kunnen voor deze doeleinden aan derden worden medegedeeld. U beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van directe marketing. Indien het lid niet wenst dat zijn gegevens in deze zin worden gebruikt, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@m4teria.be. M4teria deed als verantwoordelijke van deze verwerking aangifte bij de Belgische Privacycommisie, reg nr. 3.2 Cameratoezicht Teneinde de veiligheid, rust en orde te garanderen en ongewenst gedrag te voorkomen, maakt M4teria gebruik van cameratoezicht in de ontvangstruimte alsook in de trainingsruimtes. De leden worden hierop attent gemaakt bij hetbetreden van de gym en erkennen hiervoor ook hun toestemming te geven.

4. Varia
4.1 Veranderingen omtrent uw persoonlijk gegevens dient u schriftelijk door te geven aan het onthaal van M4teria.
4.2 Voor vragen omtrent uw lidmaatschap of vragen van financiële aard staat M4teria ter uwer beschikking tijdens deopeningsuren.
4.3 De lidmaatschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in verband staan met de interpretatie en de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

5. Personal Training
De diensten van deze personal trainers zijn niet in het lidmaatschap inbegrepen. De personal trainer is zelfstanding werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen.

In geval van lidmaatschap van een minderjarig lid dient een wettelijke vertegenwoordiger deze lidmaatschapsovereenkomst mee te ondertekenen.

M4teria – Per4ma
Grote Hondstraat 44 – 2018 Antwerpen
+32 (0)3 689 33 22
club@m4teria.be
www.m4teria.be
BTW BE 0698 832 144 (RPR Antwerpen, division Antwerpen)